ชั้นอนุบาลปีที่ 1


ชาย
หญิง
รวม
รวมชั้น
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
16
12
28
102
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
15
9
24
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
14
11
25
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
14
11
25
รวม
59
43
102
ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
17
15
32
128
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
17
17
34
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
21
10
31
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
14
17
31
รวม
69
59
128
รวมนักเรียนอนุบาล
128
102
230
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
20
21
41
154
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
19
21
40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /3
19
18
37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /4
17
19
38
รวม
75
79
154
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
14
23
37
148
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
23
15
38
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
20
17
37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
17
19
36
รวม
74
74
148
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1
19
15
34
139
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /2
21
13
34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /3
17
19
36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /4
20
15
35
รวม
77
62
139
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
19
15
34
144
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
20
16
36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
18
19
37
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
23
14
37
รวม
80
64
144
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
22
18
30
160
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
20
20
40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
27
15
42
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
10
28
38
รวม
79
81
160
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1
22
12
34
139
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /2
18
16
34
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /3
15
21
36
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /4
21
14
35
รวม
76
63
139
รวมชั้นประถมทั้งหมด
461
423
884
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
20
17
37
162
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
22
21
43
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
22
19
41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
21
20
41
รวม
85
77
162
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
22
13
35
152
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
24
11
35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
23
22
45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
22
15
37
รวม
91
61
152
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
17
23
41
123
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
22
20
42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
22
19
39
รวม
61
62
123
รวมชั้นมัธยมทั้งหมด
237
200
437
 
รวมนักเรียนทั้งโรงเรียน
826
725
***1,551***
 

ประธานนักเรียน

รองประธานนักเรียน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ