โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ 3  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร   โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ประชาบาลอำเภอจัดตั้งขึ้น
 โดยสังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนเมื่อวันที่ 
9   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 

 

โดยอาศัยศาลาการเปรียญ วัดเกาะสุวรรณาราม
เป็นสถานที่เรียนโดยใช้ชื่อ โรงเรียนว่า
“โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองถนน2” 
(วัดออเกาะสุวรรณาราม) ทำการสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –4  โดยมีพระภิกษุชื้น เดชพ่วง
รักษาการในตำแหน่งคร  ในพ.ศ. 2487 

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลอนุสาวรีย์ บางเขน(วัดออเกาะสุวรรณาราม) ซึ่งเจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม ได้มอบที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา และพ.ศ. 2496  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม”
 
โรงเรียนได้รับอุทิศที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2503   จาก ร.ท.แก้ว-นางมณฑา บัววิรัตน์
จำนวน 2 ไร่ และได้รับบริจาค จากนายสิน-นางผุด รุ่งแกร 
จำนวน 1 ไร่ 2 งาน และได้รับงบประมาณทำการ
ปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินที่ได้รับบริจาคไว้ 
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
      ในปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามได้โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฎิวัติ
ฉบับที่ 335 และได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร 
สร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ในปีพ.ศ. 2521 โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  7 ไร่   1  งาน  33  ตารางวา
 
 

 

 

 

 


ต้นโสกสปัน

 


สีเขียว - ขาว

 


ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไหว้สวย

 

ชื่อสถานศึกษา        โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม  สำนักงานเขตสายไหม
โทรศัพท์ โทรสาร     0-2523-6845 
เว็บไซด์                    http:\\www.wkrc.ac.th
อยู่ในเครือข่ายที่     27  
กลุ่มเขตที่                2   กลุ่ม  พระนครเหนือ
ชั้นที่เปิดสอน          ตั้งแต่ระดับ   อนุบาล 1  ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่                         เลขที่1 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน 54/1 แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
เนื้อที่ประมาณ        7    ไร่   1  งาน  33   ตารางวา