>>> พฤกษศาสตร์ เมน <<<
 
<<< ---โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร--->>>
 
...ลิงค์ที่เกียวข้อง...
 
 
พระราชดำริ
aพฤกษศาสตร์โรงเรียน

aองค์ประกอบของ
   พฤกษศาสตร์โรงเรียน
  

aข้อมูลพรรณไม้โรงเรียน
 
--------------------------------

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของ การค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ทั้งพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยว กับแมลงศัตรูพืช ทั้งนี้รวมทั้งพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมเช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา ฯลฯ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ
“ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 2


 คนไทยเรารู้จักนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่เกี่ยวแก่ชีวิตประจำวัน และที่เป็นงานศิลปะ มาเป็นเวลานาน ดังตัวอย่างเช่น สีที่ได้จากพืชพรรณหรือแร่ธาตุต่าง ๆ วัสดุเคลือบ ประสาน ที่ได้จากยางไม้บางชนิด แสดงให้เห็นภูมิปัญญาที่ล้ำลึกของบรรพบุรุษ


 
              “การ สอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรให้วิธีการ ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้ว จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว
              สวนพฤกษศาสตร์ คือแหล่งที่รวบรวม พันธุ์พืชต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับ สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจจะเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่น ๆ
             พันธุ์ พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถดำเนินการ
สวนพฤกษศาสตร์ใน พื้นที่ของสถาบันฯ โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ สถานบันฯ ใช้ใน วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอน วิชาต่าง ๆ อ่านต่อ... 
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
   

           สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ
           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
           วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
          ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

  • มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

  • มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

  • เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

  • เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง